Spain, Travel

3 day trips from Bilbao – part II.

Hello there! So here comes my last post from Spanish series! In the first article (here), I described our days full of pintxos in Bilbao and discovering the city and in the second one (click here) I covered our first day going around with the rental car.Today I will guide you through the west coast and inland.

Zdravím u nového článku – tentokrát posledního z mé španělské série! V prvním článku (zde) jsem popsala naše dny v Bilbau plné pintxos a objevování města a v druhém (tady) jsem načala naše putování autem po okolí. Dnes se budu věnovat západním pobřeží a vnitrozemí.

day trips from Bilbao

The second day we started in Santander (about an hour and ten minutes by car from Bilbao). It is a tourist port city. It had a nice atmosphere, but the promenade by the sea was not as magical as in San Sebastian on the first day. Surrounding the promenade felt very industrially.

Druhý den jsme začali ve městě Santander (cca hodina a deset minut autem z Bilbaa). Jedná se o turistické přístavní město. Mělo fajn atmosféru, ale promenáda u moře nebyla tak kouzelná jako ve městě San Sebastian z prvního dne. Okolí promenády působilo dost průmyslově.

But I really liked the peninsula of La Magdalena, which is located outside the centre of the historic town. The peninsula consists of a magnificent park, which is dominated by the royal palace.

Nejvíc se mi líbil poloostrov La Magdalena, který se nachází kousek za centrem historického města. Poloostrov tvoří nádherný park, kterému vévodí královský palác.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In a market (pictured above) we bought goodies like cheese, olives and fruit, we took a big towel instead of a blanket and enjoyed a small picnic with this magnificent view:

V tržnici (na obrázku výše) jsem si nakoupili dobroty jako sýry, olivy a ovoce, vzali jsme si velký ručník místo deky a užili si malý piknik s tímto nádherným výhledem:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The weather that day was really bad, so we skipped some places on the coast (mainly beaches), which I had saved on my to see list and we drive slowly back to Bilbao. This time we chose the inland road and at least we saw how looks countryside of northern Spain 🙂

Počasí nám ten den moc nepřálo, tak jsme vynechali některá místa u pobřeží (převážně pláže), která jsem si předem uložila a vydali jsme se pomalu zpět do Bilbaa. Tentokrát jsme zvolili cestu vnitrozemím a aspoň jsme viděli, jak vypadá venkov na severu Španělska 🙂

The last stop on the second day was the smaller town of Castro Urdiales, where you can find this beautiful medieval church Santa María de la Asunción.

Poslední zastávkou druhého dne bylo menší město Castro Urdiales, které zaujme krásným středověkým kostelem Santa María de la Asunción.

Our last day with the car we were exploring the Rioja wine region, that was really something for me! I felt a bit sorry for my boyfriend who was driving, but I enjoyed the wine enough for him 🙂 We started in the capital of this region – Logroño, whose historic streets are full of bars with a great selection of local wines and of course tasty food, pintxos everywhere!

Poslední den s autem jsme zakončili objevováním vinařské oblasti Rioja, to bylo něco pro mě! Bylo mi líto přítele, který řídil, ale já jsem si vína užila dost i za něj 🙂 Začali jsme v hlavním městě tohoto regionu Logroño, v jehož historických uličkách najdete spoustu barů se skvělou nabídkou výborného vína a samozřejmě se tu i dobře najíte, pintxos všude!

I was very impressed by exceptional Hotel Marques de Riscal in Elciego. This hotel was designed by architect Frank Gehry, who designed among other buildings also Guggenheim Museum and participated in our Prague’s  Dancing House. There are vineyards, wine cellars and wine shop in hotel grounds. Even if you are not hotel guests (like us, unfortunately 🙂 ) do not miss a glass of wine on the terrace with the view of the vineyards, Elciego town and mountains in the background.

Z celého dne mě nejvíce zaujal výjimečný Hotel Marques de Riscal ve městě Elciego. Za hotelem stojí architekt Frank Gehry, který navrhoval mimo jiné i Guggenheimovo muzeum a podílel se na našem pražském Tančícím domě. V areálu hotelu jsou vinice, vinné sklepy a obchod s vínem. I když nepatříte mezi hotelové hosty (jako my, bohužel 🙂 ), tak si tu nenechte ujít sklenku vína na terase s výhledem na vinice, město a hory v pozadí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The town of Elciego itself is worth a visit. At the time of our trip, there was probably some kind of an art festival. During our walk, we have seen countless painters who were capturing the beauty of this picturesque town on the canvas.

Samotné město Elciego, u kterého se hotel nachází, také rozhodně stojí za návštěvu. V době našeho výletu se tam pravděpodobně konal nějaký umělecký festival. Během naší procházky jsme totiž viděli nespočet malířů, kteří zachycovali krásy tohoto malebného městečka na plátna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Next stop on the way back to Bilbao was a small village Briñas that is attractive mostly by the beautiful view of the church, river and mountains.

Další zastávkou po cestě zpět do Bilbaa byla malá vesnice Briñas, která zaujme hlavně krásnou vyhlídkou na kostel, řeku a hory.

The last place on our list was the city of Haro. Although the capital of the Rioja region is Logroño, Haro is called the heart of this region and it is home to the most famous wines that come from Rioja. This city was full of life and on the main square was held a concert. Our journey through the Rioja region we finished surprisingly not with wine but with excellent churros from a booth on the square 🙂

Posledním místem na našem seznamu bylo město Haro. Ačkoli hlavním městem regionu Rioja je Logroño, tak městu Haro se říká srdce této oblasti, je domovem nejznámějších vín, které z Rioja pocházejí. Ve městě to dost žilo, na hlavním náměstí se konal nějaký koncert. Naše putování po regionu Rioja jsme zakončili výbornými churros ze stánku na náměstí 🙂

On the way back to Bilbao, we enjoyed a bit of drama, we wanted to return the car to the rental office with a full tank to avoid the extra charge. Anyhow – to find a gas station open on Saturday after 22:00 in Bilbao was quite a challenge. However, after a few (very) desperate attempts we finally succeeded and we returned the car on time. If you interested in some practical information on car rental in Spain, feel free to write me 🙂

Na cestě zpět do Bilbaa jsem si užili menší drama, chtěli jsme vrátit auto do půjčovny s plnou nádrží, abychom se vyhnuli extra poplatku. Najít otevřenou benzínku v sobotu po 22:00 v Bilbau byl celkem oříšek. Nicméně po několika (hodně) zoufalých pokusech se nakonec podařilo a vrátili jsme auto včas. Pokud by Vás zajímali nějaké praktické informace ohledně půjčení auta ve Španělsku, tak mi klidně napište 🙂

PIN FOR LATER

day trips from Bilbao

Spread the love
  •  
  •  
  • 597

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.